P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
21.02.2024 - 07:02 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Obecní úřad > Výstrahy, pomoc, rady

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci.

Vloženo: 28.03.11 18:00 - Mgr. Jitka Šimková, Zobrazeno: 90925x

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci:

     Zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy.
Pokud je zřejmé, že potřebujete pouze jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání: 150, 155, 156, 158. Volání na tato čísla je sice bezplatné, avšak v případě předplacených SIM karet je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit, tj. karta nesmí být zcela vybita.
    Pokud si nejste jisti, volejte číslo 112. Je provozováno současně s národními tísňovými čísly a je určeno k oznámení jakékoliv mimořádné události, zejména pokud ji bude řešit více složek IZS. 
    Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je univerzální číslo, které funguje jednotně v celé Evropské unii, postupně je zaváděno i v ostatních státech.
   Toto číslo lze volat z mobilních telefonů i z pevných telefonních sítích zdarma kdykoliv se ocitnete v tísňové situaci. Je možné toto číslo volat bez vložené SIM karty, nebo ze zcela vyčerpané předplacené karty, v místech, kde Váš operátor nemá pokrytí svým signálem,ze zamknutého mobilního telefonu, v zahraničí i bez aktivovaného roamingu, umožňuje odbavování tísňových volání v češtině, angličtině, němčině. 
     POZOR ! Vždy je identifikováno číslo volajícího, případně IMEI mobilního telefonu - vždy jsou údaje o lokalizaci polohy volajícího  zaznamenány, každé volání je dohledatelné, existují záznamy. 
   Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu), varujte ostatní ohrožené osoby, chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby.
   Poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy
 mimo krajní případy nouze netelefonujte na profesní složky IZS, informace o vzniklé situaci vám poskytne orgán samosprávy.

 

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

je každý povinen :

   počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek
   při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc
   ohlásit požár neodkladně v ohlašovně požáru, nebo jinak zabezpečit jeho ohlášení
   provést opatření pro záchranu osob
 pokud je to možné, uhasit požár nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. 

 Zásady chování při požáru: 

   vyhlaste „POŽÁRNÍ POPLACH“ zvoláním „HOŘÍ!“, informujte hasičský záchranný sbor na čísle telefonu - 150 , nebo příslušnou ohlašovnu požárů
  prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, tak zabezpečte jejich vyvedení 
   zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!!vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky apod.) a požárem ohrožený prostor opusťte!
   vyneste předměty, které působením požáru mohou zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů
   z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek omezujících zásah hasičských sborů a dalších záchranných jednotek
  nezdržujte se v těsné blízkosti požáru
při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu
do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat
   pamatujte, že záleží na každém, jak se zachová a jak bude rozhodný.


 Svým postojem je jednotlivec mnohdy schopen zabránit vyšším škodám nebo případným zt
rátám na životech spoluobčanů.